O firmie
INNOWACJA
Ośrodek Szkolenia INNOWACJA s.c. jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego realizującą doskonalenie i dokształcanie dorosłych w pozaszkolnych formach. Realizowane formy umożliwiają osobom dorosłym (zarówno pracującym, jak i pozostającym bez pracy) zdobywanie, poszerzanie lub zmianę kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych. Ośrodek prowadzi działalność od 1 listopada 2011 roku. Założycielami spółki są inżynierowie, specjaliści budowy maszyn z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie eksploatacji, obsługi i w badaniach maszyn budowlanych oraz wieloletni wykładowcy na szkoleniach operatorów maszyn. Ośrodek Szkolenia INNOWACJA s.c. prowadzi szkolenia operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, a także urządzeń transportu bliskiego (podległych Urzędowi Dozoru Technicznego). Ważnym elementem naszej działalności jest realizacja szkoleń dla osób bezrobotnych we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy.
Kadra
Wysoki poziom szkoleń gwarantuje doświadczona kadra wykładowców i instruktorów z przygotowaniem merytorycznym i pedagogicznym, umiejąca przekazać zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.
Wykładowcy mają wykształcenie wyższe techniczne oraz staż zawodowy związany bezpośrednio z eksploatacją i konstrukcją maszyn danej specjalności. Instruktorzy mają wykształcenie średnie, najwyższe uprawnienia w danej specjalności maszyn oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych.
Zaplecze szkoleniowe
Zapraszamy Państwa do naszego biura i sal wykładowych w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 12. Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych przystosowanych do szkolenia jednorazowo do 40-stu słuchaczy.
Znajdują się w nich pomoce dydaktyczne takie jak: modele, przekroje, części maszyn, tablice poglądowe, filmy dydaktyczne z zakresu danej specjalności oraz sprzęt audiowizualny (komputery, rzutniki multimedialne). Pomieszczenia, z których korzystają uczestnicy szkolenia są przystosowane pod względem BHP, sanitarnym i ppoż. stosownie do przeznaczenia.
Zaplecze szkoleniowe zostało zatwierdzone przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie.
Zajęcia praktyczne odbywają się na poligonie o pow. 5,2 ha zatwierdzonym przez Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie.

Baza maszynowa
Uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji maszyny i urządzenia techniczne poszczególnych specjalności.

Zajęcia są realizowane w kilkuosobowych zespołach i w sposób gwarantujący nabycie przez słuchacza umiejętności i nawyku bezwzględnego przestrzegania wymagań oraz przepisów BHP.
Wykorzystywany do realizacji zajęć szkoleniowych sprzęt spełnia wymogi bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Programy szkoleń
Programy szkoleń operatorów maszyn budowlanych i drogowych zostały opracowane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1263).
Programy szkoleń są zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177 z 2010 r. poz. 1193 z późniejszymi zmianami) oraz wykorzystują standardy kwalifikacji zawodowych, dostępnych w bazach danych „Standardy Kwalifikacji Zawodowych” zarządzanej i aktualizowanej przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Bazy zamiejscowe
Ośrodek prowadzi również szkolenia w bazach zamiejscowych w Biłgoraju i Jarosławiu.

Referencje
Ośrodek posiada referencje wystawione przez różne organizacje, na przykład Fundację Akademia Obywatelska czy też Powiatowe Urzędy Pracy, dla których realizował szkolenia. Szczegóły przedstawiono na stronie:

Dla właścicieli i pracowników Ośrodka najważniejsze było i jest utrzymanie wysokiego poziomu szkolenia oraz dobra atmosfera, którą tworzy cały zespół.
Krótka historia firmy
1 listopad 2011
Rozpoczęcie działalności Ośrodka. Firma została zarejestrowana i rozpoczęła działalność.

10 listopad 2011
Ośrodek otrzymał, z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, potwierdzenie (nr NC-601-151/1/11) spełnienia wymagań określonych w § 25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) w zakresie szkolenia – klasa trzecia w specjalnościach: koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe, spycharki walce drogowe, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni dróg oraz w specjalności, dla której nie przewiduje się podziału na klasy tj. narzędzia udarowe ręczne.

28 listopad 2011
Rozpoczęcie pierwszego kursu dla operatorów maszyn do robót ziemnych.

12 grudzień 2011
Rozpoczęcie pierwszego kursu dla operatorów maszyn drogowych.

29 grudzień 2011
Pierwszy egzamin państwowy w naszym Ośrodku dla operatorów maszyn do robót ziemnych.

15 luty 2012
Ośrodek otrzymał z IMBiGS w Warszawie kolejne potwierdzenie (nr NC-601-151/1/12) spełnienia wymagań określonych w § 25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) w zakresie szkolenia – klasa druga i pierwsza w specjalnościach: koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe, spycharki.

2 marzec 2012
Rozpoczęcie pierwszego kursu dla operatorów maszyn do robót ziemnych w klasie drugiej.

1 czerwiec 2012
Otwarcie bazy zamiejscowej Ośrodka w Biłgoraju.

13 czerwiec 2012
Ośrodek otrzymał z IMBiGS w Warszawie potwierdzenie (nr NC-601-151/2/12) spełnienia wymagań określonych w § 25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) dla bazy zamiejscowej w Biłgoraju w zakresie szkolenia: – klasa trzecia w specjalnościach: koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe, spycharki walce drogowe, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni dróg, piły mechaniczne do ścinki drzew - klasa droga w specjalnościach: koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe - oraz w specjalności, dla której nie przewiduje się podziału na klasy tj. narzędzia udarowe ręczne.

21 luty 2013
Ośrodek otrzymał z IMBiGS w Warszawie potwierdzenie (nr NC-601-151/1/13) spełnienia wymagań określonych w § 25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) w zakresie szkolenia: – klasa trzecia w specjalnościach: równiarki, pompy do mieszanki betonowej, - – oraz w specjalności, dla której nie przewiduje się podziału na klasy tj. rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż.

1 marzec 2016
Otwarcie bazy zamiejscowej Ośrodka w Jarosławiu.

9 marzec 2016
Ośrodek otrzymał z IMBiGS w Warszawie potwierdzenie (nr NC-601-151 /1/16) spełnienia wymagań określonych w § 25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) dla bazy zamiejscowej w Jarosławiu w zakresie szkolenia:

–klasa trzecia w specjalnościach: koparko-ładowarki - wszystkie typy, walce drogowe, równiarki, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne - wszystkie typy, przecinarki do nawierzchni dróg - wszystkie typy, pompy do mieszanki betonowej - wszystkie typy

–klasa trzecia, druga, pierwsza w specjalnościach: koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe, spycharki

–oraz w specjalnościach, dla których nie przewiduje się podziału na klasy tj.: narzędzia udarowe ręczne – wszystkie rodzaje zasilania, rusztowania budowlano-montażowe, metalowe (montaż).

16 maj 2016
Ośrodek otrzymał z IMBiGS w Warszawie potwierdzenie (nr NC-601-151/2/16) spełnienia wymagań określonych w § 25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) w zakresie szkolenia:

–klasa trzecia w specjalności: maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw,

–oraz w specjalnościach, dla której nie przewiduje się podziału na klasy tj. wielozadaniowe nośniki osprzętów – wszystkie typy, wózki platformowe-akumulatorowe

12 sierpnia 2019
Ośrodek otrzymał z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie potwierdzenie (nr NC-60104-151/19) spełnienia wymagań określonych w § 25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 583) oraz art. 3 ust. 4 w związku z art. 98 ust. 2 pkt. 13 i art. 101 ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, w zakresie szkolenia:

– klasa druga w specjalności: zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych – wszystkie

17 sierpnia 2020
Ośrodek otrzymał z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie potwierdzenie (nr TC-60105-151/20) spełnienia wymagań określonych w § 25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 583) oraz art. 3 ust. 4 w związku z art. 98 ust. 2 pkt. 13 i art. 101 ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, w zakresie szkolenia:

– klasa trzecia w specjalności: wiertnice dla technologii bezwykopowych do Ø 800 mm