Baza Usług Rozwojowych
Ośrodek Szkolenia INNOWACJA oferuje usługi szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania z programów unijnych realizowanych w województwie podkarpackim.

Aktualną ofertę naszych usług można znaleźć na stronie internetowej:
Ewentualne rozszerzenie naszej oferty usług szkoleniowych w BUR w zakresie innych maszyn i urządzeń stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, możecie Państwo zgłosić pod numerem telefonu +48 606669167.

Na stronie internetowej:
zamieszczono wykaz projektów na 2024 rok z których będzie można ubiegać się o dofinansowanie między innymi na kursy operatorów maszyn i urządzeń stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych.
Dopiero po zakwalifikowaniu się do wybranego projektu należy zapisać się na wybrane szkolenie oferowane przez nasz ośrodek w Bazie Usług Rozwojowych.
Poniżej zamieszczono krótkie opisy projektów w obszarze działania naszego ośrodka:

1. Projekt „Szkolenia Plus"
Projekt dla osób z subregionu tarnobrzeskiego
(Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg)
Firma Sagitum S.A. w partnerstwie z firmą BD Center Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „SZKOLENIA PLUS” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji
Celem głównym projektu jest zwiększenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w okresie od 01.11.2023 r. do 31.12.2027 r. u min. 2 496 (w tym kobiet 1373) z 2 936 (w tym kobiet 1615) osób dorosłych uczących się, pracujących lub zamieszkujących terenie danego Subregionu „ST” (tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, niżański) (woj. podkarpackie) poprzez finansowane wyłącznie usługi rozwojowe w ramach PSF (Podmiotowy System Finansowania) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
Strona internetowa projektu:
Projekt skierowany jest do osób:
• dorosłych, które ukończyły 18 rok życia
• które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności lub kompetencje lub kwalifikacje,
• mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie danego Subregionu „ST” (tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, niżański) województwa podkarpackiego,
• nie prowadzących działalności gospodarczej.

Kryteria premiujące w rekrutacji do projektu:
• niskie kwalifikacje zawodowe (wykształcenie na poziomie do ISCED 3)
• wiek 55 lat i więcej
• osoba z niepełnosprawnościami
• rodzic/opiekun/ka prawny/a samotnie wychowujący/a dziecko
• kobieta powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim
• wybór usługi rozwojowej prowadzącej do zdobycia kwalifikacji wyłącznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
• miejsce zamieszkania/zatrudnienia/nauki mają na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg) oraz obszarze objętym Programem „Inicjatywa Czwórmiasto” (tj. gmina i miasto Nisko, miasto Stalowa Wola i miasto Tarnobrzeg)

Całkowita wartość projektu: 23 414 600 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 22 243 870 PLN

I tura rekrutacji odbędzie się w dniach 17-23.01.2024 r. (5 dni roboczych). Kolejność zgłoszeń ma znaczenie, nabór jest zamykany po wpłynięciu 190 kompletnych, prawidłowych, zgłoszeń!
Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie:
2. Projekt „Nowoczesne kompetencje
w subregionie tarnobrzeskim”
Projekt dla firm i osób prowadzących
działalność gospodarczą
Projekt pt. Nowoczesne kompetencje w subregionie tarnobrzeskim realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie umowy nr FEPK.07.09-IP.01-0013/23-00 z dnia 02.11.2023 r. zawartej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
Projekt realizowany i współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian”, działanie FEPK.07.09 „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr”.
Strona internetowa projektu:
Grupa docelowa:

Uczestnikiem Projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz pracodawcy nie będący przedsiębiorcami, posiadające/y swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu tarnobrzeskiego woj. podkarpackiego tj. miasta Tarnobrzeg lub powiatów tarnobrzeskiego, kolbuszowskiego, stalowowolskiego, mieleckiego, niżańskiego oraz pracownicy tych podmiotów.
Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji przez co najmniej 90 dni licząc do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego (za wyjątkiem podmiotów nowopowstałych).
Projekt zakłada skorzystanie z usług rozwojowych przez co najmniej 438 firm sektora MSP oraz pracodawców w tym 1516 ich pracowników w okresie do 31.12.2026 r.
Okres realizacji projektu: 01.01.2024-31.12.2026

Wartość ogółem projektu: 17 944 421,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 12 195 751,00 zł

Obszar realizacji projektu:

miasto Tarnobrzeg oraz powiaty: tarnobrzeski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski.

Projekt zakłada preferencje na etapie rekrutacji dla przedsiębiorcy/pracodawcy:

a) delegującego do udziału w Projekcie min. jednego pracownika w wieku 55 lat lub więcej,
b) delegującego do udziału w Projekcie min. jedną kobietę,
c) delegującego do udziału w Projekcie min. jednego pracownika na usługi rozwojowe w zakresie umiejętności „zielonych”,
d) delegującego do udziału w Projekcie min. jednego pracownika na usługi rozwojowe w zakresie umiejętności cyfrowych,
e) ubiegającego się o wsparcie na usługę rozwojową kończą się nabyciem lub potwierdzenia kwalifikacji, o których mowa w art. 2, pkt 8 Ustawy z dnia 22.15.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz posiadającym nadany kod kwalifikacji oraz
f) przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze z subregionu tarnobrzeskiego tj. miasta: Mielec, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, lub
przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze objętym Inicjatywą Czwórmiasto w subregionie tarnobrzeskim tj. gmina i miasto Nisko, miasto Stalowa Wola, miasto Tarnobrzeg.

Limity dofinansowania:
Projekt przewiduje wyższe o 10% dofinansowanie usług rozwojowych w przypadku:
• Kończących się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz posiadającym nadany kod kwalifikacji.

Etapy ubiegania się o dofinansowanie na usługę rozwojową:

1. Rejestracja przedsiębiorcy/pracodawcy i ich pracowników w Bazie Usług.
2. Złożenie przez przedsiębiorcę/pracodawcę dokumentów rekrutacyjnych poprzez elektroniczny system składania dokumentów SOPLIN 2.0.
3. Podpisanie przez przedsiębiorcę/pracodawcę umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej.
4. Zapis delegowanych pracowników na usługę rozwojową w Bazie Usług Rozwojowych z wykorzystaniem nadanego ID wsparcia.
5. Udział pracowników przedsiębiorcy/pracodawcy w usłudze rozwojowej.
6. Zapłata przez przedsiębiorcę/pracodawcę za usługę rozwojową.
7. Wypełnienie przez przedsiębiorcę/pracodawcę i ich pracowników uczestniczących w usłudze ankiety w BUR oceniającej usługę.
8. Złożenie przez przedsiębiorcę/pracodawcę dokumentów rozliczeniowych dotyczących usługi rozwojowej poprzez elektroniczny system składania dokumentów SOPLIN 2.0.
9. Wypłata dofinansowania na rachunek bankowy przedsiębiorcy/pracodawcy.
Państwo sami decydujecie jakie szkolenie i w jakim ośrodku szkoleniowym realizujecie!

Planowany termin uruchomienia naboru luty/marzec 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru do projektu będą zamieszczane na stronie:
3. Projekt „Akademia Kwalifikacji Zawodowych – dofinansowane
szkolenia subregion mielecki (Kolbuszowa i Mielec)”
Projekt dla osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia i z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności/ kompetencje/ kwalifikacje, mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu KC), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie subregionu „SM” (powiat mielecki, powiat kolbuszowski) województwa podkarpackiego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową.

Okres realizacji projektu: 01.12.2023 r. – 31.12.2026 r.
Wartość projektu: 17 820 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 16 929 000,00 PLN w tym:
•Ze środków europejskich: 15 147 000,00 PLN
•Ze środków dotacji celowej: 1 782 000,00 PLN
Celem Projektu jest wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podniesienia i zmiany kwalifikacji (w tym kompetencji), lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwienie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej 2700 osób dorosłych (1500K i 1200M), które ukończyły 18 rok życia, zamieszkałych (w rozumieniu KC), zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie subregionu „SM” (powiat mielecki, powiat kolbuszowski) woj. podkarpackiego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową, w terminie do końca grudnia 2026 r., za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych.
Grupę docelową Projektu stanowi 2700 osób (1500K i 1200M) dorosłych, które ukończyły 18 rok życia i z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności/ kompetencje/ kwalifikacje, mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu KC), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie subregionu „SM” (powiat mielecki, powiat kolbuszowski) województwa podkarpackiego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową.
Uczestnicy/czki w ramach Projektu będą mogli skorzystać z usług rozwojowych za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych, m.in. w formie:
- kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
- kursów umiejętności zawodowych,
- innych kursów niż ww., umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, np. studia podyplomowe, w tym ich odnawiania, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami,
- walidacji i certyfikacji kwalifikacji i kompetencji, w tym ich odnawiania, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami.
Projekt jest realizowany z zastosowaniem podejścia popytowego – Kandydaci/tki na Uczestników/czki Projektu sami/e decydować będą o wyborze rodzaju usługi rozwojowej oraz wykonawcy realizującego usługi rozwojowe. Uczestnicy/czki w ramach Projektu będą mogli skorzystać z usług rozwojowych za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych
Informacja o naborze zamieszczona będzie w zakładce aktualności na stronie projektu.
Rekrutacja jest prowadzona przez firmę LOOTUS – najbliższa rekrutacja, należy śledzić stronę projektu:
4. Bony szkoleniowe dla
osób bezrobotnych
Bony szkoleniowe to jedna z form wsparcia dla osób bezrobotnych.
Bon szkoleniowy przyznaje powiatowy urząd pracy na wniosek osoby bezrobotnej. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
O szczegóły i dostępność środków na szkolenia proszę pytać w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy.
Nasz ośrodek posiada wszystkie stosowne zezwolenia aby móc przyjmować na szkolenia osoby z bonem szkoleniowym.
Osoba zainteresowana sama wskazuje ośrodek gdzie chce zdobyć kwalifikacje.
Bon można wykorzystać do zdobycia kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.
Dokładne informacje zamieszczone są na stronie internetowej Powiatowych Urzędów Pracy:
w Nisku:
w Stalowej Woli:
w Sandomierzu: